در بهار 1386 انتشارات آريان ترجمان مجموعه 5 جلدي فرهنگ اطلس را ارائه كرده است.
مشخصات فرهنگ اطلس
حاوي:
1- بخش انگليسي به انگليسي شامل مدخلها و تعاريف انگليسي آكسفورد
2- بخش انگليسي به فارسي شامل معاني و معادل مدخلها مطابق با هر يك از تعاريف انگليسي
3- فونتيك بين‌المللي و استاندارد آكسفورد براي تلفظ مدخلها
4- حدود 000/70 جمله مثالي انگليسي همراه با ترجمه فارسي
5- حدود 000/11 اصطلاح و فعل مركب همراه با معادل و ترجمه فارسي
6- برچسبهاي كاربردي در تعاريف انگليسي و ترجمه فارسي آنها
7- نكات گرامري و ارجاعات مقايسه‌اي
8- چاپ نفيس و دو رنگ (آبي، مشكي) با بهترين نوع مواد اوليه (كاغذ، مركب، صحافي)
9- چاپ اول: ارديبهشت 1386

ديگر كتابهايي كه در آينده نزديك به شكل الكترونيكي و يا نشر منتشر خواهد شد:

فرهنگ آلماني – فارسي (مهندسي)
فرهنگ فارسي – آلماني
فرهنگ ايتاليايي – فارسي
فرهنگ فارسي – ايتاليايي
فرهنگ روسي - فارسي
فرهنگ فارسي – روسي
فرهنگ عربي – فارسي
فرهنگ فارسي – عربي (اصطلاحات روزمره)

فرهنگ الكترونيك انگليسي – فارسي
فرهنگ حقوق انگليسي – فارسي
فرهنگ كامپيوتر ميكروسافت انگليسي – فارسي
فرهنگ نظامي انگليسي – فارسي
فرهنگ جغرافيايي انگليسي – فارسي

فرهنگ شاعران ايراني dictionnaire (به زبان فرانسه)
داستان بلند Le sanglot ΰla gorge (به زبان فرانسه)
مجموعه داستان l'anθmone a fleuri partout (به زبان فرانسه)